Gas-Water Combi. Controls

GW40B/GW50B

Gas‐Water Combination Control

GW40B

Compact gas water combi­nation controls with tradi­tional piezo ignition for instan­ta­neous water heaters.

GW50B

Compact gas water combi­nation controls with electronic ignition for instan­ta­neous water heaters.

TitleDescriptionDownload
GWB-LT-DE....

GW40/GW50 Gas-Water Combination Controls – Technical Literature

DownloadPreview
GWsp-LT-DE...

GW40/GW50 Gas-Water Combination Controls Spare Parts

DownloadPreview